لیست قیمت شرکت سیمکا

محصولقیمت
تایل ضخامت ۰/۴
تایل ضخامت ۰/۵
تایل ضخامت ۰/۶
تیزه گرد
تیزه هشتی
کلاهک
نما ۳۳ برش ۰/۹ ( ٢١ ) متری
نما ۴۲ برش، ۰/۹، (٢٧) متری
نما ۵۰ برش، ۰/۹، (٣٥) متری
نما ۶۲ برش، ۰/۹، (٤٧) متري
نما ٣٣برش، ١، (٢١) متري
نما ۴۲ برش، ۱، (٢٧) متری
نما ۵۰ برش، ۱، (٣٥) متری
نما ۵۸ برش، ۱، (41)متری
ما ۶۲ برش، ۱، (٤٧) متری
نما ٣٣برش، 1/25، (٢١) متري
نما ۴۲ برش، 1/25، (٢٧) متری
نما ۵۰ برش، 1/25، (٣٥) متری
نما ۵۸ برش، 1/25، ( ) متری
نما ۶۲ برش، 1/25، (٤٧) متری
دامپا روغنی۲ متری ۰/۵ هر عدد
دامپا روغنی۲.۵متری۰/۵ هر عدد
دامپا روغنی۲ متری/۰۶ هر عدد
دامپا روغنی۲.۵متری۰/۶هر عدد
دامپا روغنی۲ متري ٠/٧٥هر عدد