معایب سقف شیب دار چند بر – طراحی و اجرای بام های شیبدار کمی بیشتر از سقف های شیروانی معمولی است. – طراحی سقف های شیبدار پیچیده تر می باشد و نیازمند مصالح بیشتری است. – در صورتی که سقف به درستی نصب و اجرا نشده باشد، احتمال نشتی سقف را می دهد. نکته مهم:…

سقف خانه ها در نقاط مختلف کشور در طول سالیان دراز  که از زندگی بشر در سیاره زمین می گذرد، سبک زندگی و خانه نشینی تغییر کرده است. بشر اولیه از زندگی در غار و روی درختان به سبک زندگی مدرنی رسیده. در این مدت تجربیاتی در زمینه معماری خانه خود بدست آورده است. بشر…