پوشش سقف یک ساختمان اگر مهمترین بخش تکمیل سازه نباشد، یقینا یکی از مهمترین بخش های تکمیل سازه و بنا خواهد بود. که با توجه به اقلیم و شرایط آب و هوا و سلیقه معمار متفاوت خواهد بود. اما پوشش سقف های بازار هر کدام معایب و محاسنی دارد. باهم به بررسی این پوشش ها می پردازیم.

مشاوره رایگان