معایب سقف شیب دار چند بر – طراحی و اجرای بام های شیبدار کمی بیشتر از سقف های شیروانی معمولی است. – طراحی سقف های شیبدار پیچیده تر می باشد و نیازمند مصالح بیشتری است. – در صورتی که سقف به درستی نصب و اجرا نشده باشد، احتمال نشتی سقف را می دهد. نکته مهم:…