معایب سقف شیب دار چند بر معایب سقف شیب دار چند بر،  طراحی و اجرای بام های شیبدار کمی بیشتر از سقف های شیروانی معمولی است. طراحی سقف های شیبدار پیچیده تر می باشد و نیازمند مصالح بیشتری است. در صورتی که سقف به درستی نصب و اجرا نشده باشد، احتمال نشتی سقف را می دهد. نکته…

مشاوره رایگان